Jacopo Sansovino (Jacopo Tatti) (1486 Florenz - 1570 Venedig)

Werke (1535 - 1551)
Datenschutz