Francesco de Rosa (1607 Neapel - 1656 Neapel)

Werke (1645)
Museen sowie nicht mehr ursprüngliche Standorte
Wien, Akademie der bildenden Künste
Wien, Akademie der bildenden Künste, Bild 1/4
Wien, Akademie der bildenden Künste, Bild 1/4
Wien, Akademie der bildenden Künste, Bild 2/4
Wien, Akademie der bildenden Künste, Bild 3/4
Wien, Akademie der bildenden Künste, Bild 4/4
Datenschutz