Diego Rivera (1886 Guanajuato - 1957 Mexiko-Stadt), Kunstwerke

Diego Rivera (1886 Guanajuato - 1957 Mexiko-Stadt)

Werke (1912–1916)
Diego Rivera (1886 Guanajuato - 1957 Mexiko-Stadt)
Diego Rivera (1886 Guanajuato - 1957 Mexiko-Stadt)
Datenschutz