Frederic Leighton, 1. Baron Leighton (1830 Scarborough - 1896 London)

Landkarte mit Orten von Frederic Leighton, 1. Baron Leighton
Künstler vergleichen
Kunstwerke von Frederic Leighton, 1. Baron Leighton (1854–1894)
Datenschutz