Alma Thomas (1891 Columbus, Georgia - 1978 Washington)

Werke (1972–1973)
Datenschutz