Altes Ägypten und Israel, 1. Dynastie (um 3032 - 2853 v. Chr.)

1. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Aha (Menes) (3032 - 3000 v. Chr.)
 
 
Atoti (Athotis I.) (3000 - 2999 v. Chr.)
 
 
Djer (2999 - 2952 v. Chr.)
 
 
Wadj (2952 - 2939 v. Chr.)
 
 
Dewen (2939 - 2892 v. Chr.)
 
 Adjib (2892 - 2886 v. Chr.)
 
 Semerchet (2886 - 2878 v. Chr.)
 
 Qaa (2878 - 2853 v. Chr.)
 
Datenschutz