Altes Ägypten und Israel, 2. Dynastie (um 2853 - 2707 v. Chr.)

2. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Hetepsechemui (2853 - 2825 v. Chr.)
 
 
Nebre (2825 - 2810 v. Chr.)
 
 
Ninetjer (2810 - 2767 v. Chr.)
 
 
Wenegnebti (2767 - 2760 v. Chr.)
 
 Sechemib (2760 - 2749 v. Chr.)
 
 Neferkare (2749 - 2744 v. Chr.)
 
 Neferkasokar (2744 - 2736 v. Chr.)
 
 Hudjefa (2736 - 2734 v. Chr.)
 
 Chasechemui (Peribsen) (2734 - 2707 v. Chr.)
 
Datenschutz