Altes Ägypten und Israel, 4. Dynastie (um 2639 - 2504 v. Chr.)

4. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Snofru (2639 - 2604 v. Chr.)
 
 
Cheops (2604 - 2581 v. Chr.)
 
 
Djedefre (2581 - 2572 v. Chr.)
 
 
Chephren (2572 - 2546 v. Chr.)
 
 Bicheris (2546 - 2539 v. Chr.)
 
 Mykerinos (2539 - 2511 v. Chr.)
 
 Schepseskaf (2511 - 2506 v. Chr.)
 
 Thamphthis (2506 - 2504 v. Chr.)
 
Datenschutz