Altes Ägypten und Israel, 6. Dynastie (um 2347 - 2216 v. Chr.)

6. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Teti (2347 - 2337 v. Chr.)
 
 
Userkare (2337 - 2335 v. Chr.)
 
 
Pepi I. (2335 - 2285 v. Chr.)
 
 
Nemtiemsaf I. (Merenre) (2285 - 2279 v. Chr.)
 
 
Pepi II. (2279 - 2219 v. Chr.)
 
 Nemtiemsaf II. (2219 - 2218 v. Chr.)
 
 Nitokris (2218 - 2216 v. Chr.)
 
Datenschutz