Altes Ägypten und Israel, 6. Dynastie (um 2347–2216 v. Chr.)

6. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Teti (2347–2337 v. Chr.)
 
 
Userkare (2337–2335 v. Chr.)
 
 
Pepi I. (2335–2285 v. Chr.)
 
 
Nemtiemsaf I. (Merenre) (2285–2279 v. Chr.)
 
 
Pepi II. (2279–2219 v. Chr.)
 
 Nemtiemsaf II. (2219–2218 v. Chr.)
 
 Nitokris (2218–2216 v. Chr.)
 
Datenschutz