Altes Ägypten und Israel, 13. Dynastie (um 1794–1447 v. Chr.)

13. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Etwa Fünfzig Könige 13. Dynastie (1794–1648 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen (Neue Chronologie)
 
Sobekhotep I. (1632–1630 v. Chr.)
 
 
Sechemkare (1630–1625 v. Chr.)
 
 
Amenemhet V. (1619–1616 v. Chr.)
 
 
Sehetepibre (1616–1611 v. Chr.)
 
 
Efni (1611–1606 v. Chr.)
 
 
Seanchibre (1606–1601 v. Chr.)
 
 
Semenkare (1601–1596 v. Chr.)
 
 
Sehetepibre (1596–1591 v. Chr.)
 
 
Sewadjkare (1591–1586 v. Chr.)
 
 
Nedjemib[...]re (1586–1581 v. Chr.)
 
 Wegaf (1581–1579 v. Chr.)
 
 Renseneb (1579–1578 v. Chr.)
 
 Awibre Hor (1578–1573 v. Chr.)
 
 Sedjef[...]kare (1573–1568 v. Chr.)
 
 Sobekhotep II. (1568–1563 v. Chr.)
 
 Chendjer (1563–1558 v. Chr.)
 
 Emramescha (1558–1553 v. Chr.)
 
 Anjotef (1553–1548 v. Chr.)
 
 [...]set (1548–1543 v. Chr.)
 
 Sobekhotep III. (1543–1540 v. Chr.)
 
 Neferhotep I. (1540–1530 v. Chr.)
 
 Sihathor (1530–1529 v. Chr.)
 
 Chaneferre Sobekhotep IV. (Khenephres) (1529–1508 v. Chr.)
 
 Sobekhotep V. (1508–1503 v. Chr.)
 
 Wahibre Iaib (1503–1493 v. Chr.)
 
 Merneferre Eje (1493–1470 v. Chr.)
 
 Sobekhotep VI. (1470–1469 v. Chr.)
 
 Seanchenre Sewadjtu (1469–1467 v. Chr.)
 
 Ined (1467–1464 v. Chr.)
 
 Hori (1464–1459 v. Chr.)
 
 Sobekhotep VII. (1459–1457 v. Chr.)
 
 [...] Vier unbekannte Pharaonen (1457–1448 v. Chr.)
 
 Dedumose (Tutimaos) (1448–1447 v. Chr.)
 
Datenschutz