Altes Ägypten und Israel, 21. Dynastie (um 1070–946 v. Chr.)

21. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Smendes (1070–1044 v. Chr.)
 
 
Amenemnesu (1044–1040 v. Chr.)
 
 
Psusennes I. (1044–994 v. Chr.)
 
 
Amenemope (996–985 v. Chr.)
 
 Osochor (985–979 v. Chr.)
 
 Siamun (979–960 v. Chr.)
 
 Psusennes II. (960–946 v. Chr.)
 
Datenschutz