Altes Ägypten und Israel, 21. Dynastie (um 1070 - 946 v. Chr.)

21. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Smendes (1070 - 1044 v. Chr.)
 
 
Amenemnesu (1044 - 1040 v. Chr.)
 
 
Psusennes I. (1044 - 994 v. Chr.)
 
 
Amenemope (996 - 985 v. Chr.)
 
 Osochor (985 - 979 v. Chr.)
 
 Siamun (979 - 960 v. Chr.)
 
 Psusennes II. (960 - 946 v. Chr.)
 
Datenschutz