Altes Ägypten und Israel, 23. Dynastie (um 756–722 v. Chr.)

23. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Padibastet II. (756–732 v. Chr.)
 
 
Iuput II. (756–725 v. Chr.)
 
 Osorkon IV. (732–722 v. Chr.)
 
Datenschutz