Altes Ägypten und Israel, Patriarchenzeit (um 1800–1640 v. Chr.)

Patriarchenzeit

Patriarchen
 
Abraham (1800–1770 v. Chr.)
 
 
Isaak (1770–1720 v. Chr.)
 
 
Jakob (1720–1650 v. Chr.)
 
 Josef (1650–1640 v. Chr.)
 
Datenschutz