Altes Ägypten und Israel, Patriarchenzeit (um 1800 - 1640 v. Chr.)

Patriarchenzeit

Patriarchen
 
Abraham (1800 - 1770 v. Chr.)
 
 
Isaak (1770 - 1720 v. Chr.)
 
 
Jakob (1720 - 1650 v. Chr.)
 
 Josef (1650 - 1640 v. Chr.)
 
Datenschutz