Altes Ägypten und Israel, Babylonisches Königreich (um 1667 - 539 v. Chr.)

Babylonisches Königreich

Babylonische Könige
 
Sumuabum (1667 - 1652 v. Chr.)
 
 
Sumulael (1653 - 1617 v. Chr.)
 
 
Sabium (1617 - 1603 v. Chr.)
 
 
Apilsin (1603 - 1585 v. Chr.)
 
 
Sinmuballit (1585 - 1565 v. Chr.)
 
 
Hammurabi (1565 - 1522 v. Chr.)
 
 
Samsuiluna (1522 - 1484 v. Chr.)
 
 
Abieschuch (1484 - 1456 v. Chr.)
 
 
Ammiditana (1456 - 1419 v. Chr.)
 
 
Ammissaduqas (1419 - 1398 v. Chr.)
 
 
Samsuditana (1398 - 1362 v. Chr.)
 
 
Nebukadnezzar I. (1126 - 1105 v. Chr.)
 
 Nabu-nasir (747 - 734 v. Chr.)
 
 Nabu-nadin-zeri (733 - 732 v. Chr.)
 
 Salmanassar V. (726 - 722 v. Chr.)
 
 Marduk-apla-iddina II. (721 - 710 v. Chr.)
 
 Sargon II. (709 - 705 v. Chr.)
 
 Bel-ibni (702 - 700 v. Chr.)
 
 Aššur-nadin-šumi (699 - 694 v. Chr.)
 
 Nergal-ušerib (693 v. Chr.)
 
 Mušezib-Marduk (692 - 689 v. Chr.)
 
 Asarhaddon (680 - 668 v. Chr.)
 
 Šamaš-šuma-ukin (667 - 648 v. Chr.)
 
 Kandalanu (647 - 626 v. Chr.)
 
 Nabopolassar (625 - 605 v. Chr.)
 
 Nebukadnezzar II. (604 - 562 v. Chr.)
 
 Amel-Marduk (561 - 560 v. Chr.)
 
 Nergal-šarra-usur (559 - 556 v. Chr.)
 
 Nabonid (555 - 539 v. Chr.)
 
Ereignisse
 
Zerstörung des Königspalastes von Zimrilim in Mari durch Hammurabi (1531 v. Chr.)
 
Datenschutz