Altes Ägypten und Israel, Altpersisches Reich (um 538 - 332 v. Chr.)

Altpersisches Reich

Persischer König
 
Kyros II. (538 - 530 v. Chr.)
 
 
Kambyses II. (529 - 522 v. Chr.)
 
 
Dareios I. (521 - 486 v. Chr.)
 
 
Xerxes I. (485 - 465 v. Chr.)
 
 
Artaxerxes I. (464 - 424 v. Chr.)
 
 
Dareios II. (423 - 405 v. Chr.)
 
 Artaxerxes II. (404 - 359 v. Chr.)
 
 Artaxerxes III. (358 - 338 v. Chr.)
 
 Arses (337 - 336 v. Chr.)
 
 Dareios III. (335 - 332 v. Chr.)
 
Datenschutz