Altes Ägypten und Israel, Altpersisches Reich (um 538–332 v. Chr.)

Altpersisches Reich

Persischer König
 
Kyros II. (538–530 v. Chr.)
 
 
Kambyses II. (529–522 v. Chr.)
 
 
Dareios I. (521–486 v. Chr.)
 
 
Xerxes I. (485–465 v. Chr.)
 
 
Artaxerxes I. (464–424 v. Chr.)
 
 
Dareios II. (423–405 v. Chr.)
 
 Artaxerxes II. (404–359 v. Chr.)
 
 Artaxerxes III. (358–338 v. Chr.)
 
 Arses (337–336 v. Chr.)
 
 Dareios III. (335–332 v. Chr.)
 
Datenschutz