Kunstepoche Futurismus, USA

Constantin Brâncuși
1876 Hobița - 1957 Paris
Dawid Dawidowitsch Burljuk
1882 Semirotowschtschina, Charkow - 1967 Long Island, New York
George Grosz
1893 Berlin - 1959 Berlin
Joseph Stella
1877 Muro Lucano - 1946 New York

In Vorbereitung: London, Kenwood House; Paris, Louvre; Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris; Erding, Museum Erding

Datenschutz