Kunstepoche Frührenaissance, Perugia

Matteo da Gualdo
um 1435 Gualdo Tadino - 1507 Gualdo Tadino
Datenschutz