Die Grablegung Christi

Die Grablegung Christi
Dirck van Baburen: Die Grablegung Christi, 1617 - 1618, Bild 1/2
Dirck van Baburen: Die Grablegung Christi, 1617 - 1618, Bild 1/2
Dirck van Baburen: Die Grablegung Christi, 1617 - 1618, Bild 2/2
München, Alte Pinakothek, Ausstellung "Utrecht, Caravaggio und Europa" vom 17.4.-21.7.2019, Christus: Grablegung Christi
München, Alte Pinakothek, Ausstellung "Utrecht, Caravaggio und Europa" vom 17.4.-21.7.2019, Christus: Grablegung Christi
Datenschutz