Veitsdom

Veitsdom
Ludwig Kohl: Veitsdom, 1814, Bild 1/2
Ludwig Kohl: Veitsdom, 1814, Bild 1/2
Ludwig Kohl: Veitsdom, 1814, Bild 2/2
Prag, Nationalgalerie im Messepalast, Das lange Jahrhundert, Saal 9
Prag, Nationalgalerie im Messepalast, Das lange Jahrhundert, Saal 9
Datenschutz