Ohne Titel

Künstler
Lygia Pape
1927 Nova Friburgo, Brasilien - 2004 Rio de Janeiro
Ohne Titel
Lygia Pape (1955–1959): Ohne Titel, 1959, Bild 1/2
Lygia Pape (1955–1959): Ohne Titel, 1959, Bild 1/2
Lygia Pape (1955–1959): Ohne Titel, 1959, Bild 2/2
Webstuhl-Serie
Madrid, Museo Reina Sofía, Saal 410
Madrid, Museo Reina Sofía, Saal 410, Bild 1/2
Madrid, Museo Reina Sofía, Saal 410, Bild 1/2
Madrid, Museo Reina Sofía, Saal 410, Bild 2/2
Datenschutz