Christian Bernhard Rode (1725 Berlin - 1797 Berlin)

Künstler vergleichen
Kunstwerke von Christian Bernhard Rode (1745–1794)
Christian Bernhard Rode (1745–1794), Der Morgen, Potsdam, Neues Palais, jetzt Berlin, Bode-Museum, Saal 225, 1767
Potsdam, Neues Palais, Marmorgalerie
Jetzt: Berlin, Bode-Museum, Saal 225 (Inventar-Nr. 1915)
1767
Datenschutz