Altes Ägypten und Israel, 2. Zwischenzeit (um 1794–1183 v. Chr.)

13. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Etwa Fünfzig Könige 13. Dynastie (1794–1648 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen (Neue Chronologie)
 
Sobekhotep I. (1632–1630 v. Chr.)
 
 
Sechemkare (1630–1625 v. Chr.)
 
 
Amenemhet V. (1619–1616 v. Chr.)
 
 
Sehetepibre (1616–1611 v. Chr.)
 
 
Efni (1611–1606 v. Chr.)
 
 Seanchibre (1606–1601 v. Chr.)
 
 Semenkare (1601–1596 v. Chr.)
 
 Sehetepibre (1596–1591 v. Chr.)
 
 Sewadjkare (1591–1586 v. Chr.)
 
 Nedjemib[...]re (1586–1581 v. Chr.)
 
 Wegaf (1581–1579 v. Chr.)
 
 Renseneb (1579–1578 v. Chr.)
 
 Awibre Hor (1578–1573 v. Chr.)
 
 Sedjef[...]kare (1573–1568 v. Chr.)
 
 Sobekhotep II. (1568–1563 v. Chr.)
 
 Chendjer (1563–1558 v. Chr.)
 
 Emramescha (1558–1553 v. Chr.)
 
 Anjotef (1553–1548 v. Chr.)
 
 [...]set (1548–1543 v. Chr.)
 
 Sobekhotep III. (1543–1540 v. Chr.)
 
 Neferhotep I. (1540–1530 v. Chr.)
 
 Sihathor (1530–1529 v. Chr.)
 
 Chaneferre Sobekhotep IV. (Khenephres) (1529–1508 v. Chr.)
 
 Sobekhotep V. (1508–1503 v. Chr.)
 
 Wahibre Iaib (1503–1493 v. Chr.)
 
 Merneferre Eje (1493–1470 v. Chr.)
 
 Sobekhotep VI. (1470–1469 v. Chr.)
 
 Seanchenre Sewadjtu (1469–1467 v. Chr.)
 
 Ined (1467–1464 v. Chr.)
 
 Hori (1464–1459 v. Chr.)
 
 Sobekhotep VII. (1459–1457 v. Chr.)
 
 [...] Vier unbekannte Pharaonen (1457–1448 v. Chr.)
 
 Dedumose (Tutimaos) (1448–1447 v. Chr.)
 

14. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Kleinkönige im Delta 14. Dynastie (1670–1648 v. Chr.)
 

15. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Chajan (1648–1590 v. Chr.)
 
 
Beon (1648–1590 v. Chr.)
 
 
Apachnas (1648–1590 v. Chr.)
 
 
Salitis (1648–1590 v. Chr.)
 
 Apophis (1590–1549 v. Chr.)
 
 Chamudi (1549–1539 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen (Neue Chronologie)
 15. Dynastie von Auaris (1290–1183 v. Chr.)
 

16. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Hyksos-Vasallen 16. Dynastie (1648–1539 v. Chr.)
 

17. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Etwa 15 Könige 17. Dynastie (1645–1550 v. Chr.)
 

In Vorbereitung: Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; L'Aquila, Museo Nazionale d'Abruzzo; Ascoli Piceno, Pinacoteca civica

ImpressumDatenschutz