Altes Ägypten und Israel, 2. Zwischenzeit (um 1794 - 1183 v. Chr.)

13. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Etwa Fünfzig Könige 13. Dynastie (1794 - 1648 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen (Neue Chronologie)
 
Sobekhotep I. (1632 - 1630 v. Chr.)
 
 
Sechemkare (1630 - 1625 v. Chr.)
 
 
Amenemhet V. (1619 - 1616 v. Chr.)
 
 
Sehetepibre (1616 - 1611 v. Chr.)
 
 
Efni (1611 - 1606 v. Chr.)
 
 
Seanchibre (1606 - 1601 v. Chr.)
 
 
Semenkare (1601 - 1596 v. Chr.)
 
 
Sehetepibre (1596 - 1591 v. Chr.)
 
 
Sewadjkare (1591 - 1586 v. Chr.)
 
 
Nedjemib[...]re (1586 - 1581 v. Chr.)
 
 
Wegaf (1581 - 1579 v. Chr.)
 
 
Renseneb (1579 - 1578 v. Chr.)
 
 
Awibre Hor (1578 - 1573 v. Chr.)
 
 
Sedjef[...]kare (1573 - 1568 v. Chr.)
 
 
Sobekhotep II. (1568 - 1563 v. Chr.)
 
 
Chendjer (1563 - 1558 v. Chr.)
 
 
Emramescha (1558 - 1553 v. Chr.)
 
 
Anjotef (1553 - 1548 v. Chr.)
 
 
[...]set (1548 - 1543 v. Chr.)
 
 
Sobekhotep III. (1543 - 1540 v. Chr.)
 
 
Neferhotep I. (1540 - 1530 v. Chr.)
 
 
Sihathor (1530 - 1529 v. Chr.)
 
 
Chaneferre Sobekhotep IV. (Khenephres) (1529 - 1508 v. Chr.)
 
 
Sobekhotep V. (1508 - 1503 v. Chr.)
 
 
Wahibre Iaib (1503 - 1493 v. Chr.)
 
 
Merneferre Eje (1493 - 1470 v. Chr.)
 
 
Sobekhotep VI. (1470 - 1469 v. Chr.)
 
 
Seanchenre Sewadjtu (1469 - 1467 v. Chr.)
 
 
Ined (1467 - 1464 v. Chr.)
 
 
Hori (1464 - 1459 v. Chr.)
 
 
Sobekhotep VII. (1459 - 1457 v. Chr.)
 
 
[...] Vier unbekannte Pharaonen (1457 - 1448 v. Chr.)
 
 
Dedumose (Tutimaos) (1448 - 1447 v. Chr.)
 

14. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Kleinkönige im Delta 14. Dynastie (1670 - 1648 v. Chr.)
 

15. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Chajan (1648 - 1590 v. Chr.)
 
 
Beon (1648 - 1590 v. Chr.)
 
 
Apachnas (1648 - 1590 v. Chr.)
 
 
Salitis (1648 - 1590 v. Chr.)
 
 
Apophis (1590 - 1549 v. Chr.)
 
 
Chamudi (1549 - 1539 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen (Neue Chronologie)
 15. Dynastie von Auaris (1290 - 1183 v. Chr.)
 

16. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Hyksos-Vasallen 16. Dynastie (1648 - 1539 v. Chr.)
 

17. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Etwa 15 Könige 17. Dynastie (1645 - 1550 v. Chr.)
 
Datenschutz