Kunstepoche Neoklassizismus, England

Frederic Leighton, 1. Baron Leighton
1830 Scarborough - 1896 London
Datenschutz