Jacopo Sansovino (Jacopo Tatti) (1486 Florenz - 1570 Venedig)

Werke (1535–1551)
Datenschutz