Giovanni da Bologna (Giambologna) (Werkstatt) (1529 Douai, Grafschaft Flandern - 1608 Florenz)

Landkarte mit Orten von Giovanni da Bologna (Giambologna) (Werkstatt)
Künstler vergleichen
Kunstwerke von Giovanni da Bologna (Giambologna) (Werkstatt) (1595–1600)

In Vorbereitung: London, Kenwood House; Paris, Louvre; Paris, Musée d’Orsay; Paris, Musée des Arts décoratifs; Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris; Erding, Museum Erding

Datenschutz