Altes Ägypten und Israel, Frühzeit (um 3032 - 2707 v. Chr.)

1. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Aha (Menes) (3032 - 3000 v. Chr.)
 
 
Atoti (Athotis I.) (3000 - 2999 v. Chr.)
 
 
Djer (2999 - 2952 v. Chr.)
 
 
Wadj (2952 - 2939 v. Chr.)
 
 
Dewen (2939 - 2892 v. Chr.)
 
 
Adjib (2892 - 2886 v. Chr.)
 
 
Semerchet (2886 - 2878 v. Chr.)
 
 
Qaa (2878 - 2853 v. Chr.)
 

2. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Hetepsechemui (2853 - 2825 v. Chr.)
 
 Nebre (2825 - 2810 v. Chr.)
 
 Ninetjer (2810 - 2767 v. Chr.)
 
 Wenegnebti (2767 - 2760 v. Chr.)
 
 Sechemib (2760 - 2749 v. Chr.)
 
 Neferkare (2749 - 2744 v. Chr.)
 
 Neferkasokar (2744 - 2736 v. Chr.)
 
 Hudjefa (2736 - 2734 v. Chr.)
 
 Chasechemui (Peribsen) (2734 - 2707 v. Chr.)
 
Datenschutz