Altes Ägypten und Israel, Frühzeit (um 3032–2707 v. Chr.)

1. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Aha (Menes) (3032–3000 v. Chr.)
 
 
Atoti (Athotis I.) (3000–2999 v. Chr.)
 
 
Djer (2999–2952 v. Chr.)
 
 
Wadj (2952–2939 v. Chr.)
 
 
Dewen (2939–2892 v. Chr.)
 
 
Adjib (2892–2886 v. Chr.)
 
 
Semerchet (2886–2878 v. Chr.)
 
 
Qaa (2878–2853 v. Chr.)
 

2. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Hetepsechemui (2853–2825 v. Chr.)
 
 Nebre (2825–2810 v. Chr.)
 
 Ninetjer (2810–2767 v. Chr.)
 
 Wenegnebti (2767–2760 v. Chr.)
 
 Sechemib (2760–2749 v. Chr.)
 
 Neferkare (2749–2744 v. Chr.)
 
 Neferkasokar (2744–2736 v. Chr.)
 
 Hudjefa (2736–2734 v. Chr.)
 
 Chasechemui (Peribsen) (2734–2707 v. Chr.)
 
Datenschutz