Altes Ägypten und Israel, Altes Reich (um 2707–2170 v. Chr.)

3. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Nebka (2707–2690 v. Chr.)
 
 
Djoser (2690–2670 v. Chr.)
 
 
Djoserti (2670–2663 v. Chr.)
 
 
Mesochris (2663–2639 v. Chr.)
 
 
Huni (2663–2639 v. Chr.)
 
 
Chabai (2663–2639 v. Chr.)
 

4. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Snofru (2639–2604 v. Chr.)
 
 
Cheops (2604–2581 v. Chr.)
 
 
Djedefre (2581–2572 v. Chr.)
 
 
Chephren (2572–2546 v. Chr.)
 
 
Bicheris (2546–2539 v. Chr.)
 
 
Mykerinos (2539–2511 v. Chr.)
 
 
Schepseskaf (2511–2506 v. Chr.)
 
 
Thamphthis (2506–2504 v. Chr.)
 

5. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Userkaf (2504–2496 v. Chr.)
 
 
Sahure (2496–2483 v. Chr.)
 
 
Neferirkare (2483–2463 v. Chr.)
 
 
Schepseskare (2463–2456 v. Chr.)
 
 
Neferefre (2456–2445 v. Chr.)
 
 
Niuserre (2445–2414 v. Chr.)
 
 
Menkauhor (2414–2405 v. Chr.)
 
 
Djedkare Asosi (2405–2367 v. Chr.)
 
 Unas (2367–2347 v. Chr.)
 

6. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 Teti (2347–2337 v. Chr.)
 
 Userkare (2337–2335 v. Chr.)
 
 Pepi I. (2335–2285 v. Chr.)
 
 Nemtiemsaf I. (Merenre) (2285–2279 v. Chr.)
 
 Pepi II. (2279–2219 v. Chr.)
 
 Nemtiemsaf II. (2219–2218 v. Chr.)
 
 Nitokris (2218–2216 v. Chr.)
 

8. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 Sieben Könige der 8. Dynastie (2216–2170 v. Chr.)
 
Datenschutz