Altes Ägypten und Israel, Altes Reich (um 2707 - 2170 v. Chr.)

3. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Nebka (2707 - 2690 v. Chr.)
 
 
Djoser (2690 - 2670 v. Chr.)
 
 
Djoserti (2670 - 2663 v. Chr.)
 
 
Mesochris (2663 - 2639 v. Chr.)
 
 
Huni (2663 - 2639 v. Chr.)
 
 
Chabai (2663 - 2639 v. Chr.)
 

4. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Snofru (2639 - 2604 v. Chr.)
 
 
Cheops (2604 - 2581 v. Chr.)
 
 
Djedefre (2581 - 2572 v. Chr.)
 
 
Chephren (2572 - 2546 v. Chr.)
 
 
Bicheris (2546 - 2539 v. Chr.)
 
 
Mykerinos (2539 - 2511 v. Chr.)
 
 
Schepseskaf (2511 - 2506 v. Chr.)
 
 
Thamphthis (2506 - 2504 v. Chr.)
 

5. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Userkaf (2504 - 2496 v. Chr.)
 
 
Sahure (2496 - 2483 v. Chr.)
 
 
Neferirkare (2483 - 2463 v. Chr.)
 
 
Schepseskare (2463 - 2456 v. Chr.)
 
 
Neferefre (2456 - 2445 v. Chr.)
 
 
Niuserre (2445 - 2414 v. Chr.)
 
 
Menkauhor (2414 - 2405 v. Chr.)
 
 
Djedkare Asosi (2405 - 2367 v. Chr.)
 
 Unas (2367 - 2347 v. Chr.)
 

6. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 Teti (2347 - 2337 v. Chr.)
 
 Userkare (2337 - 2335 v. Chr.)
 
 Pepi I. (2335 - 2285 v. Chr.)
 
 Nemtiemsaf I. (Merenre) (2285 - 2279 v. Chr.)
 
 Pepi II. (2279 - 2219 v. Chr.)
 
 Nemtiemsaf II. (2219 - 2218 v. Chr.)
 
 Nitokris (2218 - 2216 v. Chr.)
 

8. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 Sieben Könige der 8. Dynastie (2216 - 2170 v. Chr.)
 
Datenschutz