Altes Ägypten und Israel, 3. Zwischenzeit (um 1070 - 688 v. Chr.)

21. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Smendes (1070 - 1044 v. Chr.)
 
 
Amenemnesu (1044 - 1040 v. Chr.)
 
 
Psusennes I. (1044 - 994 v. Chr.)
 
 
Amenemope (996 - 985 v. Chr.)
 
 
Osochor (985 - 979 v. Chr.)
 
 
Siamun (979 - 960 v. Chr.)
 
 
Psusennes II. (960 - 946 v. Chr.)
 

22. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 
Scheschonk Ia. (946 - 925 v. Chr.)
 
 
Osorkon I. (925 - 890 v. Chr.)
 
 
Takelot I. (890 - 877 v. Chr.)
 
 
Scheschonq II. (877 - 875 v. Chr.)
 
 
Osorkon II. (875 - 837 v. Chr.)
 
 
Harsiese (870 - 850 v. Chr.)
 
 
Takelot II. (841 - 816 v. Chr.)
 
 Scheschonq III. (837 - 798 v. Chr.)
 
 Padibastet I. (Petubastis I.) (830 - 805 v. Chr.)
 
 Iuput I. (816 - 800 v. Chr.)
 
 Scheschonq IV. (800 - 790 v. Chr.)
 
 Scheschonq IIIa. (798 - 785 v. Chr.)
 
 Osorkon III. (790 - 762 v. Chr.)
 
 Pamai (Pimui) (785 - 774 v. Chr.)
 
 Scheschonq V. (774 - 736 v. Chr.)
 
 Takelot III. (767 - 755 v. Chr.)
 
 Rudjamun (755 - 735 v. Chr.)
 
 Ini (735 - 730 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen, Oberägyptische Linie
 
Harsiese (870 - 850 v. Chr.)
 
 
Takelot II. (841 - 816 v. Chr.)
 
 Padibastet I. (Petubastis I.) (830 - 805 v. Chr.)
 
 Iuput I. (816 - 800 v. Chr.)
 
 Scheschonq IV. (800 - 790 v. Chr.)
 
 Osorkon III. (790 - 762 v. Chr.)
 
 Takelot III. (767 - 755 v. Chr.)
 
 Rudjamun (755 - 735 v. Chr.)
 
 Ini (735 - 730 v. Chr.)
 
Ägyptische Pharaonen (Neue Chronologie)
 Scheschonk Ia. (823 - 803 v. Chr.)
 
 Osorkon I. (803 - 789 v. Chr.)
 
 Takelot I. (789 - 781 v. Chr.)
 
 Drei Könige 22. Dynastie (787 - 762 v. Chr.)
 
 Osorkon II. (785 - 762 v. Chr.)
 
 Scheschonq II. (772 - 769 v. Chr.)
 
 Harsiese (769 - 764 v. Chr.)
 
 Takelot II. (764 - 739 v. Chr.)
 
 Scheschonq III. (762 - 723 v. Chr.)
 
 Padibastet I. (Petubastis I.) (755 - 730 v. Chr.)
 
 Osorkon III. (723 - 696 v. Chr.)
 
 Scheschonq IV. (722 - 708 v. Chr.)
 
 Pamai (Pimui) (708 - 702 v. Chr.)
 
 Takelot III. (700 - 688 v. Chr.)
 
Hohepriester in Karnak
 Osorkon III. (754 - 723 v. Chr.)
 

23. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 Padibastet II. (756 - 732 v. Chr.)
 
 Iuput II. (756 - 725 v. Chr.)
 
 Osorkon IV. (732 - 722 v. Chr.)
 

24. Dynastie

Ägyptische Pharaonen
 Tefnachte (740 - 719 v. Chr.)
 
 Bokchoris (719 - 714 v. Chr.)
 
Datenschutz